TỔ CHỨC

 

             BAN GIÁM HIỆU
1

Bùi Vĩnh Giang

Chức vụ:       Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ

Ngày sinh:   10/05/1980

TĐCM:       ĐHSP

Chuyên môn:   Ngữ văn

 
2Trần Hữu Hiếu

 

Chức vụ:       Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư chi bộ

Ngày sinh:   

TĐCM:       ĐHSP

Chuyên môn:   Văn – Sử

 
GIÁO VIÊN – TỔ TỰ NHIÊN
3

Đặng Hữu Thanh

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng tổ Tự nhiên

Ngày sinh: 02/02/1977

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

 
4

Trần Duy Trình

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó. Chủ tịch công đoàn

Ngày sinh: 10/05/1981

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

 

 
5

Chu Thanh Hải

Chức vụ kiêm nhiệm:

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

 
6

Trần Văn Báu

Chức vụ kiêm nhiệm:

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

 
7

Nguyễn Hữu Việt

Ngày sinh: 07/08/1980

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Lí

 
8

Biện Văn Quang

Chức vụ kiêm nhiệm: Phụ trách lao động

Ngày sinh: 01/06/1974

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán  – Tin

 
9

Thiều Thị Ngoan

Ngày sinh: 13/06/1986

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Hóa – Sinh

 
10

Trần Thị Điểm

Ngày sinh:

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Toán – Tin

 
11

Dương Đức Thọ

Ngày sinh:13/07/1977

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn:Thể dục

 
12

Trần Đắc Hà

Ngày sinh:07/02/1983

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Sinh – TD

 
 

GIÁO VIÊN – TỔ XÃ HỘI

 
13

 Bùi Thị Hương

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ trưởng Tổ Xã hội

Ngày sinh: 26/02/1979

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

 
14

 Đặng Thị Thanh Trà

Chức vụ kiêm nhiệm: Tổ phó tổ Xã hội

Ngày sinh: 12/10/1982

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn – GDCD

 
15

 Nguyễn Thị Nga

Ngày sinh:

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn

 
16

 Đặng  Thị Liên

Ngày sinh: 18-10-1963

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Văn

 
17

 Trần Thị Hoa

Ngày sinh: 08/12/1978

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Văn – GDCD

 
18

 Dương Thị Phấn

Ngày sinh: 20/10/1988

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Sinh – Địa

 
   
   
19

 Lê Thị Thủy

Chức vụ kiêm nhiệm: UVBCH CĐ

Ngày sinh: 07/06/1978

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

 
20

 Nguyễn Huy Hoài

Ngày sinh: 25/05/1974

TĐCM: ĐHSP

Chuyên môn: Tiếng Anh

 
21

 Trần Thị Vân

Ngày sinh: 02/02/1983

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Mỹ thuật – Nhạc

 
22

 Nguyễn Đăng Hải

Ngày sinh: 19/01/1983

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Nhạc – Đội

 
23

 Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ: Tổng phụ trách Đội

Ngày sinh: 03/04/1979

TĐCM: CĐSP

Chuyên môn: Mỹ thuật – GDCD

 
HÀNH CHÍNH
 24Thái Thị Kiều Oanh

 

Ngày sinh: 30/03/1986

TĐCM: CĐ

Chuyên môn: Kế toán

 
25

 Hoàng Thị Cẩm

Ngày sinh: 20/05/1984

TĐCM: TC

Chuyên môn: Văn thư

 
26

 Phạm Thị Hà

Ngày sinh: 05/10/1989

TĐCM: CĐ

Chuyên môn: Thiết bị

 
27

Nguyễn Thị Loan

Ngày sinh: 19/05/1989

TĐCM: TC

Chuyên môn: Thư viên